RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE, L.119, s. 1),  oraz uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32, niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13.
Wypis z pełnej Polityki Ochrony Danych Osobowych dostępna jest poniżej /pełna treść Polityki znajduje się w siedzibie firmy/.

Administrator Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nieruchomości Ilona Meister. z siedzibą w /05-100/ Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bohaterów Modlina 38, NIP: 5361301719, REGON: 141016718, nr tel.: +48 518 076 760, e-mail: biuro@mcn.biz.pl..

Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych Nieruchomości Ilona Meister,
NIP 5361301719, jest możliwy w sposób:

 1. w formie pisemnej, pisząc na adres:
  Nieruchomości Ilona Meister
  u
  Bohaterów Modlina 38, /05-100/ Nowy Dwór Mazowiecki;
  RODO
 2. w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: +48 518 076 760
 3. w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: rodo@mcn.biz.pl.

 

Polityka Prywatności

Nieruchomości Ilona Meister, NIP 5361301719, informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych http://www.mcn.biz.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Wykorzystywanie danych

 1. Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.
 2. Przetwarzamy dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Informacje dotyczące małoletnich

Strona http://www.mcn.biz.pl jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, jednak nie oferuje usług przeznaczonych dla dzieci. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci. Jeśli osoba, o której wiemy, że nie ukończyła 13 lat, prześle nam dane osobowe, usuniemy je lub zniszczymy możliwie jak najszybciej.

Odbiorcy danych osobowych

 • Pracownicy Nieruchomości Ilona Meister, NIP 5361301719, upoważnieni do ich przetwarzania.
 • Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.
 • Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.
 • Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Nieruchomości Ilona Meister, NIP 5361301719, roszczeń związanych z prowadzona działalnością

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie http://www.mcn.biz.pl w Polityce Prywatności oraz w Polityce Ochrony Danych Osobowych znajdującej się w siedzibie fimy.

 

Państwa prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Pozwala ono na otrzymanie kopii Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz do sprawdzania, czy przetwarzamy te dane zgodnie z prawem.
 • Prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niezgodne ze stanem faktycznym. Mogą Państwo uzupełnić swoje wszelkie niekompletne dane osobowe, którymi dysponujemy, uwzględniając cele ich przetwarzania.
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
  • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je gromadzimy bądź przetwarzamy;
  • wycofają Państwo swoją zgodę, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i nie istnieje żadna inna podstawa prawna;
  • sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych, a my nie mamy nadrzędnej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Państwa dane muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zastosujemy się do Państwa prośby, o ile nie będziemy mieć nadrzędnego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych ani nie będziemy musieli kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wniesienia pozwu prawnego, jego wykonania lub obrony.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
  • zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo będą sprzeciwiać się usunięciu swoich danych osobowych i żądać ograniczenia ich przetwarzania;
  • nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych do przetwarzania, ale Państwa dane osobowe będą potrzebne do dochodzenia roszczeń prawnych;
  • sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych przez okres, w którym musimy zweryfikować nadrzędne i uzasadnione podstawy.
 • Prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo poprosić nas o otrzymanie danych osobowych, które Państwa dotyczą. O ile jest to wykonalne, mogą Państwo również zażądać od nas przesłania tych danych firmie zewnętrznej. Mają Państwo takie prawo tylko wobec danych osobowych, które nam Państwo podali, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy między Państwem a nami i w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z innych swoich praw, można złożyć pocztą elektroniczną wniosek, wysyłając go na adres rodo@mcn.biz.pl.